Το MyCat είναι μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές διαδικτυακές κοινότητες με 95,812 εγγεγραμμένα μέλη και 713,846 μηνύματα σε 22,526 θέματα. Αυτή τη στιγμή μαζί με εσάς απολαμβάνουν το MyCat άλλα 453 άτομα.

Καλώς ήρθατε στο MyCat.

Εγγραφή Βοήθεια

Κλειστό Θέμα

Το παρόν θέμα είναι κλειδωμένο! Δεν μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό.

Γάτα και νόμος

Γάτα και νόμος
Γάτα και νόμος
Δημοσιεύτηκε από Subject to change
18-01-06
Άρθρα 2-10


Άρθρο 2
Υποχρεώσεις ιδιοκτητών σκύλων
1. Ο ιδιοκτήτης σκύλου υποχρεούται:
α) να δηλώνει το σκύλο του στο φορέα που είναι αρμόδιος για την τήρηση των σχετικών αρχείων και να μεριμνά για τη σήμανση και την καταγραφή του σκύλου του μέσα σε προθεσμία οκτώ εβδομάδων από τη γέννηση του,
β) να μεριμνά για την ευζωία και την ετήσια, τουλάχιστον, κτηνιατρική εξέταση του σκύλου του,
γ) να εφοδιάζεται με βιβλιάριο υγείας του σκύλου του,
δ) να μην εγκαταλείπει αυτόν,
ε) να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του σκύλου του.
2. Η σήμανση, η καταγραφή των σκύλων, καθώς και η κατάρτιση του σχετικού μητρώου, γίνονται από κτηνιάτρους που ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, σε καταφύγια αδέσποτων ζώων, καθώς και σε κτηνιατρεία ή σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που διατηρούνται από τους δήμους, τις κοινότητες ή τα ζωοφιλικά σωματεία. Σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, όπου δεν δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ιδιώτες κτηνίατροι, η σήμανση και η καταγραφή των σκύλων μπορεί να γίνει και σε αγροτικά κτηνιατρεία των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Η δήλωση, σήμανση και καταγραφή είναι προαιρετική για τους σκύλους που εκτρέφονται για τη φύλαξη ποιμνίων. Η δαπάνη της σήμανσης και της καταγραφής του σκύλου βαρύνει τον ιδιοκτήτη του.
3. Δεν επιτρέπεται ο περίπατος σκύλων χωρίς συνοδό. Ο ιδιοκτήτης σκύλου οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτητών ή σε κοινόχρηστους χώρους. Για την αποφυγή ατυχημάτων ο ιδιοκτήτης ή ο συνοδός του σκύλου υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει το σκύλο του δεμένο και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν. Οι υποχρεώσεις αυτές δεν ισχύουν για τους ποιμενικούς και κυνηγετικούς σκύλους, καθώς και τους σκύλους έρευνας και διάσωσης, κατά τη διάρκεια της φύλαξης του ποιμνίου, του κυνηγιού, της έρευνας και της διάσωσης. Ο ιδιοκτήτης του κυνηγετικού σκύλου κατά τη διάρκεια του κυνηγιού έχει την υποχρέωση να φέρει μαζί του το βιβλιάριο υγείας του σκύλου του. Εντός των ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών επιτρέπεται να καθορίζονται περιορισμένοι χώροι εκγύμνασης σκύλων, καθώς και να διεξάγονται αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών, με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται και στις δύο περιπτώσεις με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Απαγορεύεται η εκτροφή, η εκπαίδευση και η χρησιμοποίηση σκύλων για κυνομαχίες. Επίσης απαγορεύεται η εκτροφή και η χρησιμοποίηση σκύλων για παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος, ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών.
5. Ο ιδιοκτήτης ή ο συνοδός του σκύλου ευθύνεται για βλάβη ή ζημιά που προκαλείται από το σκύλο σε ανθρώπους ή ζώα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 924 του Αστικού Κώδικα.
6. Οι κάτοχοι θηλυκών σκύλων οφείλουν να μην επιδιώκουν ή διευκολύνουν την αναπαραγωγή ζώων και νά μεριμνούν για τη στείρωση τους, εφόσον δεν επιθυμούν τη διατήρηση των νεογέννητων ζώων ή δεν μπορούν να τα διαθέσουν σε νέους ιδιοκτήτες.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας καθορίζονται η διαδικασία υποβολής της δήλωσης κατοχής σκύλων, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος σήμανσης και καταγραφής αυτών και ενημέρωσης από τους κτηνιάτρους της παραγράφου 2 του φορέα που είναι αρμόδιος για την καταχώριση σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων των στοιχείων των σκύλων που έχουν σημανθεί και των ιδιοκτητών τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο φορέας που είναι αρμόδιος για την τήρηση των μητρώων αυτών, ο τύπος και το περιεχόμενο του βιβλιαρίου υγείας, η διαδικασία και οι φορείς που είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση και θεώρηση του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.


Άρθρο 3
Εκτροφή - Αναπαραγωγή και εμπορία σκύλων
1. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτρέφει, αναπαράγει για εμπορικούς σκοπούς ή πωλεί σκύλους, οφείλει να εφοδιάζεται με άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση Κτηνιατρικής της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία έχει την κατοικία ή την έδρα του, να υπόκειται στον έλεγχο της αρχής αυτής και να συμμορφώνεται με τους όρους που προβλέπονται στο Π.Δ. 184/1996 (ΦΕΚ 137 Α'). Ιδιαίτερα για τη χορήγηση άδειας εκτροφής και αναπαραγωγής σκύλων, πρέπει να τηρούνται και οι διατάξεις του Ν. 604/1977 (ΦΕΚ 163 Α') και του Π.Δ. 463/1978 (ΦΕΚ 96 Α'). Η άδεια αυτή απαιτείται όταν εκτρέφονται περισσότεροι από δύο θηλυκοί σκύλοι αναπαραγωγής ή σημειώνονται περισσότεροι από δύο τοκετοί ανά έτος, σε θηλυκούς σκύλους εκτροφής. Για τη χορήγηση της άδειας πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να διαμένουν οι σκύλοι σε χώρους κατάλληλους, όσον αφορά τα υλικά κατασκευής τους, τις διαστάσεις τους, ανάλογα με τον αριθμό των σκύλων που φιλοξενούνται, τη θερμοκρασία, το φωτισμό, τον αερισμό και την καθαριότητα τους καινά υπάρχουν χώροι για την εξάσκηση τους, β) να χορηγείται στους σκύλους κατάλληλη και επαρκής ποσότητα τροφής, νερού, στρωμνής και να παρέχεται δυνατότητα άσκησης, γ) να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για τον έλεγχο και την παρεμπόδιση της εξάπλωσης των ασθενειών μεταξύ των
σκύλων, δ) να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των σκύλων σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλων φυσικών κινδύνων, ε) να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή μεταφορά των σκύλων από και προς την εγκατάσταση εκτροφής, στ) να μην γονιμοποιούνται οι θηλυκοί σκύλοι που χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή πριν από το πρώτο και μετά το ένατο έτος της ηλικίας τους, ζ) να μην γονιμοποιούνται οι θηλυκοί σκύλοι αναπαραγωγής πριν από το δεύτερο οιστρικό κύκλο και πάντως πριν από την παρέλευση εννέα μηνών μετά τον τελευταίο τοκετό, η) να τηρούνται βιβλιάρια υγείας των σκύλων, στα οποία θα καταγράφονται οι εμβολιασμοί τους και οι κτηνιατρικές εξετάσεις και πράξεις στις οποίες υποβάλλονται και θ) να τηρούνται στις εγκαταστάσεις εκτροφής μητρώα για κάθε θηλυκό σκύλο αναπαραγωγής και να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή για έλεγχο από την αρμόδια αρχή.
2. Δεν επιτρέπεται να επιλέγονται για αναπαραγωγή σκύλοι που τα ανατομικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά ή τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς τους μπορεί να αποδειχθούν βλαβερά για την υγεία και ευζωία του θηλυκού αναπαραγωγικού σκύλου και των απογόνων του.
3. Δεν επιτρέπεται η πώληση σκύλων με ηλικία μικρότερη των επτά εβδομάδων. Οι προς πώληση σκύλοι φέρουν υποχρεωτικά σήμανση και είναι καταγραμμένοι.
4. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζονται οι όροι της έκδοσης άδειας καταστήματος πώλησης σκύλων και άλλων ζώων συντροφιάς, οι όροι που πρέπει να πληρούν οι χώροι φιλοξενίας των ζώων, καθώς και ο εξοπλισμός των χώρων αυτών, ανά είδος ζώου.
Άρθρο 4
Διοργάνωση εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων με σκύλους
1. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διοργανώνει εκθέσεις ή άλλες εκδηλώσεις με σκύλους οφείλει να εφοδιάζεται με σχετική άδεια, η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της αρμόδιας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.
2. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι σκύλοι πρέπει να βρίσκονται υπό την άμεση επίβλεψη του ιδιοκτήτη ή του συνοδού τους, ο οποίος οφείλει να μην τους προξενεί φόβο, αγωνία ή πόνο. Σκύλοι που εκδηλώνουν χωρίς αιτία επιθετική συμπεριφορά προς τα άλλα ζώα ή τον άνθρωπο, φέρουν υποχρεωτικά φίμωτρο ή απομακρύνονται από την εκδήλωση.
3. Οι σκύλοι που συμμετέχουν σε εκθέσεις ή άλλες εκδηλώσεις πρέπει να έχουν δηλωθεί, σημανθεί και καταγραφεί και οι συνοδοί τους να φέρουν το βιβλιάριο υγείας του σκύλου, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εμβολιασμένοι και ότι έχουν υποβληθεί σε πρόσφατο αποπαρασιτισμό.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις ιδιοκτητών γατών και άλλων ζώων συντροφιάς
1. Κάθε ιδιοκτήτης γάτας έχει τις υποχρεώσεις των διατάξεων των περιπτώσεων β', γ' και δ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 6 του άρθρου 2.
2. Απαγορεύεται η εκτροφή και η χρησιμοποίηση γατών για την παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών.
3. Για τις εκθέσεις ή άλλες εκδηλώσεις που οργανώνονται με γάτες ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 εκτός από αυτές που αφορούν στη δήλωση, σήμανση και στην καταγραφή του άρθρου 4
4. Απαγορεύεται η εκτροφή, η εκπαίδευση και η χρησιμοποίηση άλλων ζώων συντροφιάς σε κάθε είδους μονομαχίες.

Άρθρο 6
Διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες
Επιτρέπεται η διατήρηση σε κάθε κατοικία μόνο ενός σκύλου και μιας γάτας ή δύο σκύλων ή δύο γατών. Προκειμένου για πολυκατοικίες (αποτελούμενες από δύο διαμερίσματα και άνω) επιτρέπεται επίσης η διατήρηση ενός σκύλου και μιας γάτας ή δύο σκύλων ή δύο γατών σε κάθε διαμέρισμα ακόμα και εκεί που ο κανονισμός της πολυκατοικίας απαγορεύει τη διατήρηση τέτοιων ζώων, με την προϋπόθεση ότι τα ζώα αυτά διατηρούνται στο ίδιο διαμέρισμα όπου διαμένει ο ιδιοκτήτης και δεν παραμένουν μόνιμα στις βεράντες του διαμερίσματος. Απαγορεύεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας (πυλωτή, ταράτσα, ακάλυπτους χώρους κ.λπ.). Επιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς στους ανοικτούς χώρους των μονοκατοικιών, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1197/1981 (ΦΕΚ240 Α') και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.

Άρθρο 7
Περισυλλογή αδέσποτων σκύλων
1. Αρμόδιοι για την περισυλλογή των αδέσποτων σκύλων είναι οι δήμοι και οι κοινότητες. Η περισυλλογή των αδέσποτων σκύλων μπορεί να πραγματοποιείται και από ζωοφιλικά σωματεία, εφόσον διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή, σε συνεργασία με τον αρμόδιο δήμο ή κοινότητα. Οι δήμοι και οι κοινότητες συγκροτούν τα συνεργεία περισυλλογής από άτομα τα οποία διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία σε θέματα που αφορούν στην αιχμαλωσία των ζώων και κατέχουν τις τεχνικές χειρισμού τους. Κατά την αιχμαλωσία και την περισυλλογή των αδέσποτων σκύλων απαγορεύεται η κακομεταχείριση τους.
2. Τα συνεργεία περισυλλογής καθοδηγούνται στο έργο τους και ελέγχονται από κτηνίατρο, ο οποίος ορίζεται από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της αρμόδιας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.
3.α. Οι σκύλοι που περισυλλέγονται, οδηγούνται στα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, που ιδρύονται και λειτουργούν από τους δήμους, τις κοινότητες και τα ζωοφιλικά σωματεία σε ιδιόκτητους ή μη χώρους.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το Ν. 604/1977 και το Π.Δ. 463/1978. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι για την εναρμόνιση των καταφυγίων που ήδη λειτουργούν με τους όρους του νόμου αυτού.
4. Οι σκύλοι που περισυλλέγονται οδηγούνται σε καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, όπου υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση και παραμένουν μέχρι να αναλάβει κάποιος ενδιαφερόμενος τη φιλοξενία τους. Σκύλοι που περισυλλέγονται και διαπιστώνεται από τη σήμανση τους ότι έχουν ιδιοκτήτη που έχει δηλώσει την απώλεια τους, επιστρέφονται σε αυτόν. Δεν επιτρέπεται η υιοθεσία των σκύλων από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαέξι ετών, χωρίς την έγγραφη συναίνεση των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα. Σκύλοι που δίνονται σε ιδιώτες για φιλοξενία, πρέπει προηγουμένως να σημανθούν, να καταγραφούν και να υποβληθούν σε αποπαρασιτισμό, εμβολιασμό και στείρωση. Οι σκύλοι που παραμένουν στο καταφύγιο, εφόσον σύμφωνα με γνωμάτευση του κτηνίατρου του καταφυγίου κρίνονται υγιείς, επιτρέπεται να επαναφέρονται στο φυσικό περιβάλλον, με απόφαση της αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, εντός των διοικητικών τους ορίων και κατά προτίμηση στην περιοχή από όπου περισυνελέγησαν, αφού προηγουμένως σημανθούν, καταγραφούν και υποβληθούν σε αποπαρασιτισμό, εμβολιασμό και στείρωση. Την ευθύνη για την επίβλεψη, τη φροντίδα και την ευζωία τους έχουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3α. Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων σκύλων λαμβάνεται υπόψη η πυκνότητα του πληθυσμού τους στην περιοχή όπου επαναφέρονται. Η επαναφορά δεν επιτρέπεται σε περιοχές με νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας και αεροδρόμια.
5. Οι σκύλοι που περισυλλέγονται και διαπιστώνεται μετά από κτηνιατρική εξέταση ότι είναι επικίνδυνοι σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση γ' του άρθρου 1, ή ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια, υποβάλλονται σε ευθανασία. Σκύλοι ανίκανοι να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας, εφόσον μετά από κτηνιατρική εξέταση διαπιστώνεται ότι η διατήρηση τους στη ζωή είναι αντίθετη με την ευζωία τους, υποβάλλονται σε ευθανασία. Σκύλοι που διαπιστώνεται από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυματισμένοι ή πάσχουν από ιάσιμο νόσημα υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή μέσα στα καταφύγια, με την ευθύνη της διοίκησης τους.
6. Στο άρθρο 46 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α') προστίθεται παράγραφος 7, που έχει ως εξής:
«7. Με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 5 επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία κέντρων περίθαλψης και διαμονής κάθε είδους αδέσποτων ζώων. Η αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις περιπτώσεις β' και γ' του άρθρου 2 του Π.Δ. 190/1981 (ΦΕΚ 54 Α') και εξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 έως 7 αυτού.»
7. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον τρόπο, τη διαδικασία και το όργανο που είναι αρμόδιο για τη σήμανση και την καταγραφή των αδέσποτων σκύλων που περισυλλέγονται, τη δημιουργία δικτύου ενημέρωσης των πολιτών για τα ζώα που διατίθενται προς φιλοξενία, την παράδοση τους στο νέο ιδιοκτήτη, τη δήλωση απώλειας, τη φιλοξενία και την επιστροφή των σκύλων που φέρουν σήμανση στον ιδιοκτήτη τους, την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων σκύλων, την παράδοση των σκύλων σε καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους ιδιοκτήτες που δεν επιθυμούν τη διατήρηση τους, τις επιτρεπόμενες μεθόδους ευθανασίας και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας παρέχεται οικονομική ενίσχυση στους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 3α για την ίδρυση και λειτουργία των καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο φορέας που επιχορηγείται, ο σκοπός, το ύψος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 8
Αποτροπή πρόσβασης αδέσποτων σκύλων σε απορρίμματα
Οι υπεύθυνοι σφαγείων, κρεοπωλείων ή άλλων καταστημάτων διάθεσης τροφίμων, νοσοκομείων, στρατοπέδων, κατασκηνώσεων και γενικώς χώρων και εγκαταστάσεων μαζικής εστίασης έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή της πρόσβασης των αδέσποτων σκύλων στα απορρίμματα των εγκαταστάσεων τους.

Άρθρο 9
Εκπαίδευση, επιμόρφωση, προαγωγή ζωοφιλίας
1. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας μεριμνούν για την οργάνωση ή συνδιοργάνωση με άλλους φορείς επιμορφωτικών σεμιναρίων και την προβολή στα μέσα μαζικής επικοινωνίας προγραμμάτων πληροφόρησης και εκπαίδευσης των ατόμων που είναι κάτοχοι ζώων συντροφιάς, και των ατόμων που ασχολούνται με την εκτροφή, εκπαίδευση, εμπόριο και φύλαξη των ζώων συντροφιάς, καθώς και για την ενημέρωση των προσώπων αυτών σχετικά με το περιεχόμενο των διατάξεων που αφορούν στην προστασία των ζώων συντροφιάς.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας μπορεί να χρηματοδοτούνται δραστηριότητες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση αυτή.

Άρθρο 10
Αποκομιδή πτωμάτων ζώων
Οι υπηρεσίες, που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις είναι αρμόδιες για την καθαριότητα των οδών του εθνικού, επαρχιακού και αστικού δικτύου έχουν την υποχρέωση να απομακρύνουν από τις οδούς τα πτώματα των νεκρών ζώων και να μεριμνούν για την αποτέφρωση ή την υγειονομική ταφή τους, σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.
Περιεχόμενα

Δημοσιεύτηκε από
Το avatar του χρήστη Subject to change
Founder
Εγγραφή: 09-06-2005
Μηνύματα: 1,354

Εργαλεία Θεμάτων

5 most read άρθρα
References
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
  #1  
By ladycat on 24-03-06, 20:09
Page 1 ΝΟΜΟΣ 3170/2003

Άρθρo 5 - Υποχρεώσεις ιδιοκτητών γατών και άλλων ζώων συντροφιάς:
1. Κάθε ιδιοκτήτης γάτας έχει τις υποχρεώσεις των διατάξεων των περιπτώσεων β , γ και δ της παραγράφου 1 και της
παραγράφου 6 του άρθρου 2.
2. Απαγορεύεται η εκτροφή και η χρησιµοποίηση γατών για την παραγωγή γούνας, δέρµατος, κρέατος ή για την παρασκευή
φαρµακευτικών ή άλλων ουσιών.
3. Για τις εκθέσεις ή άλλες εκδηλώσεις που οργανώνονται µε γάτες ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 εκτός από
αυτές που αφορούν στη δήλωση, σήµανση και στην καταγραφή του άρθρου 4.
4. Απαγορεύεται η εκτροφή, η εκπαίδευση και η χρησιµοποίηση άλλων ζώων συντροφιάς σε κάθε είδους µονοµαχίες
Άρθρο 6 - ∆ιατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες:
Επιτρέπεται η διατήρηση σε κάθε κατοικία µόνο ενός σκύλου και µιας γάτας ή δύο σκύλων ή δύο γατών. Προκειµένου για
πολυκατοικίες (αποτελούµενες από δύο διαµερίσµατα και άνω) επιτρέπεται επίσης η διατήρηση ενός σκύλου και µιας γάτας ή
δύο σκύλων ή δύο γατών σε κάθε διαµέρισµα ακόµα και εκεί που ο κανονισµός της πολυκατοικίας απαγορεύει τη διατήρηση
τέτοιων ζώων, µε την προϋπόθεση ότι τα ζώα αυτά διατηρούνται στο ίδιο διαµέρισµα όπου διαµένει ο ιδιοκτήτης και δεν
παραµένουν µόνιµα στις βεράντες του διαµερίσµατος.
Απαγορεύεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας (πυλωτή, ταράτσα, ακάλυπτους
χώρους κλπ.). Επιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς στους ανοικτούς χώρους των µονοκατοικιών, µε την προϋπόθεση ότι
τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1197/1981 (ΦΕΚ 240 Αʼ) και οι αστυνοµικές διατάξεις περί κοινής ησυχίa

) Αδέσποτο ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο συντροφιάς το οποίο είτε δεν έχει κατοικία είτε βρίσκεται έξω από τα όρια της
κατοικίας του ιδιοκτήτη του ή του συνοδού του και δεν τελεί υπό την άµεση επίβλεψη ή τον έλεγχο ιδιοκτήτη ή συνοδού. ∆εν
θεωρούνται αδέσποτα ζώα οι ποιµενικοί και κυνηγετικοί σκύλοι, καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης, κατά τη διάρκεια
της φύλαξης του ποιµνίου, του κυνηγιού, της έρευνας και της διάσωσης.
γ) Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς που εκδηλώνει απρόκλητα έντονη επιθετική συµπεριφορά προς τον
άνθρωπο και τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήµατος, που µπορεί να µεταδοθεί στον
άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.
δ) Σοβαρό νόσηµα είναι κάθε νόσηµα άµεσου και υψηλού κινδύνου για την υγεία τόσο του ανθρώπου όσο και των ζώων, του
ίδιου ή και άλλου είδους.
6. Οι κάτοχοι θηλυκών γατιων οφείλουν να µην επιδιώκουν ή διευκολύνουν την αναπαραγωγή ζώων και να µεριµνούν για τη
στείρωσή τους, εφόσον δεν επιθυµούν τη διατήρηση των νεογέννητων ζώων ή δεν µπορούν να τα διαθέσουν σε νέους ιδιοκτήτες.
Άρθρο 12 - Ποινικές κυρώσεις
1. Οι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 5 τιµωρούνται µε
φυλάκιση µέχρι δώδεκα µήνες και χρηµατική ποινή από πέντε χιλιάδες µέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (5.000 - 10.000 ?).
2. Οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι τρεις µήνες και χρηµατική ποινή από
τετρακόσια µέχρι δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (400 - 2.400 ?).
3. Οι παραβάτες κάθε επιτακτικής ή απαγορευτικής διάταξης του Ν. 1444/1984 (ΦΕΚ 78 Α΄), καθώς και οι παραβάτες των
διατάξεων των άρθρων 9, 10 και 11 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς που κυρώθηκε µε το
Ν. 2017/1992, τιµωρούνται µε τις ποινές που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 1197/1981, όπως
αντικαθίσταται µε την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού.
4. Με εντολή του αρµόδιου εισαγγελέα, µπορεί να αφαιρεθεί προσωρινά το ζώο από την κατοχή του παραβάτη των διατάξεων
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν. 1197/1981 και να παραδοθεί σε ζωοφιλικό σωµατείο ή σε καταφύγιο αδέσποτων
ζώων συντροφιάς.
5. Το άρθρο 8 του Ν. 1197/1981 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 8:
1. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι έξι µήνες ή µε
χρηµατική ποινή από τριακόσια µέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ ή και µε τις δύο ποινές.
2. Οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 2, 3 και 4 παράγραφοι 2 και 3 τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι πέντε µήνες ή µε
χρηµατική ποινή από τριακόσια µέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ ή και µε τις δύο ποινές.
3. Οι ποινές της παραγράφου 2 επιβάλλονται και για παραβάσεις κάθε επιτακτικής ή απαγορευτικής διάταξης του Ν. 586/1977
(ΦΕΚ 140 Α΄)».
6. Η κλοπή κυνηγετικού σκύλου τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών και χρηµατική ποινή πέντε χιλιάδων ευρώ
(5.000 ?).
  #2  
By yasmin1gr on 25-10-06, 23:54
Αδέσποτα

Λιγο μπερδεμενο φαινεται για τα αδεσποτα, δηλαδη ολοι εμεις που ταιζουμε αρα διατηρουμε σε ακαλυπτους χωρους πρασιες κλπ γατακια τις μαμαδες τους κλπ...ειμαστε παρανομοι?? που θα πανε δηλαδη αυτα???...
  #3  
By Κατερίνα on 05-11-06, 14:26
Ερώτηση: Η παράγραφος που λέει ότι σε κάθε κατοικία μπορούν να υπάρχουν 2 γάτες κλπ κλπ ισχύει γενικά? Δηλαδή και σε νοικιασμένα σπίτια ή μονο σε ιδιοκτητα?
Ρωτάω γιατί χτες γυρνώντας από τον κτηνίατρο μας πέτυχε στο ασανσερ ο πρωην διαχειριστής (γνωστός γκρινιάρης και ανακατοσούρης της πολυκατοικίας) ο οποίος πέρα από τα "αστειάκια" που προσπάθησε να κανει ("2 μερούλες στην ταράτσα και θα στρώσουν...") όταν κατάλαβε ότι είναι δικά μας (νόμιζε ότι τα φέραμε εκείνη την ώρα για να τα φιλοξενήσουμε) δεν φάνηκε να χαιρεται ιδιαίτερα.
Μπορεί να μας πει τίποτα επειδή το διαμέρισμα δεν είναι δικό μας?
  #4  
By ladycat on 05-11-06, 14:40
Αρχική Δημοσίευση από Κατερίνα
Ερώτηση: Η παράγραφος που λέει ότι σε κάθε κατοικία μπορούν να υπάρχουν 2 γάτες κλπ κλπ ισχύει γενικά? Δηλαδή και σε νοικιασμένα σπίτια ή μονο σε ιδιοκτητα?
Ρωτάω γιατί χτες γυρνώντας από τον κτηνίατρο μας πέτυχε στο ασανσερ ο πρωην διαχειριστής (γνωστός γκρινιάρης και ανακατοσούρης της πολυκατοικίας) ο οποίος πέρα από τα "αστειάκια" που προσπάθησε να κανει ("2 μερούλες στην ταράτσα και θα στρώσουν...") όταν κατάλαβε ότι είναι δικά μας (νόμιζε ότι τα φέραμε εκείνη την ώρα για να τα φιλοξενήσουμε) δεν φάνηκε να χαιρεται ιδιαίτερα.
Μπορεί να μας πει τίποτα επειδή το διαμέρισμα δεν είναι δικό μας?
εγω εχω συνενοηθη με την σπιτονοικοκυρα μου που ειναι πολυ φιλοζωη κ μου εδωσε την αδεια να της εχω δεν ειχε κανενα προβλημα εκεινη
  #5  
By Subject to change on 06-11-06, 06:29
Αρχική Δημοσίευση από Κατερίνα
Ερώτηση: Η παράγραφος που λέει ότι σε κάθε κατοικία μπορούν να υπάρχουν 2 γάτες κλπ κλπ ισχύει γενικά? Δηλαδή και σε νοικιασμένα σπίτια ή μονο σε ιδιοκτητα?
Ρωτάω γιατί χτες γυρνώντας από τον κτηνίατρο μας πέτυχε στο ασανσερ ο πρωην διαχειριστής (γνωστός γκρινιάρης και ανακατοσούρης της πολυκατοικίας) ο οποίος πέρα από τα "αστειάκια" που προσπάθησε να κανει ("2 μερούλες στην ταράτσα και θα στρώσουν...") όταν κατάλαβε ότι είναι δικά μας (νόμιζε ότι τα φέραμε εκείνη την ώρα για να τα φιλοξενήσουμε) δεν φάνηκε να χαιρεται ιδιαίτερα.
Μπορεί να μας πει τίποτα επειδή το διαμέρισμα δεν είναι δικό μας?
Αν είναι έως δύο, όχι, δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα.
  #6  
By Κατερίνα on 06-11-06, 09:16
ευχαριστώ κορίτσια!!
  #7  
By ZOIPAP on 18-04-07, 16:30
Και εγω μενω σε μονοκατοικια.Ερχονται και αδεσποτες..ειναι συνολο καμια 15αρια που γυρνανε εκει γυρω.Μπορει να μου πει κανενας στριμμενος τιποτα νομικα;;;;;γιατι απο φολες εχω βρει....
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Πουπουλίνα : 04-07-11 στις 18:50. Αιτία: κεφαλαια
  #8  
By Evelia on 28-05-07, 13:09
Eυχαριστούμε για τον νόμο. Ήταν απαραίτητο και εξαιρετικά χρήσιμο.
Ωστόσο θα ήταν καλό να γραφτεί κάτι τεκμηριωμένο για τους ψύλλους και για τις αλλεργίες γιατί πολλοί μας επιτίθενται λέγοντας ότι οι γάτες φέρνουν ψύλους και ενοχοποιούνται για πάσης φύσεως αλλεργίες. Ποιά είναι η αλήθεια?
Evelia
  #9  
By ZOIPAP on 28-05-07, 16:37
κι εγω ενδιαφερομαι γιαυτο γιατι οι γατεσ εχουν ψυλλουσ...
  #10  
By 3lbereth on 26-06-08, 13:25
Αν και παλιό, επαναφέρω αυτό το θέμα και αντιγράφω σημερινό άρθρο από το in.gr :
Αντιδράσεις για νέους περιορισμούς σε ιδιοκτήτες κατοικιδίων
Της Λινας Γιανναρου

Προσοχή, μη γεννήσει η γάτα σας! Σε περίπτωση που αυτό συμβεί και… ο μη γένοιτο, αποκτήσει πάνω από ένα γατάκι, αυτομάτως βγαίνετε στην παρανομία!

Αυτό τουλάχιστον συνάγεται από έγγραφο που το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απέστειλε στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της χώρας, έχοντας ήδη προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων από φιλόζωους και πυροδοτήσει μπαράζ καταγγελιών στον Συνήγορο του Πολίτη. Το εν λόγω έγγραφο, που υπογράφεται από τον υφυπουργό Κων/νο Κιλτίδη, απεστάλη στις αρμόδιες υπηρεσίες των αεροδρομίων, των λιμένων και των χερσαίων εξόδων της χώρας, ώστε να ενημερωθούν για την κείμενη νομοθεσία και να είναι σε επιφυλακή για τυχόν παράνομες αποστολές αδεσπότων ζώων στο εξωτερικό.

Δίνοντας ωστόσο τη δική του ερμηνεία στον νόμο 3170/2003, ο οποίος δίνει το δικαίωμα διατήρησης έως και δύο ζώων σε διαμερίσματα (με προφανή στόχο να προστατεύσει τους ιδιοκτήτες κατοικιδίων από μη φιλικούς προς τα ζώα κανονισμούς πολυκατοικιών), το υπουργείο αναφέρει ότι «κάθε Ελληνας πολίτης μπορεί να διατηρεί μέχρι δύο οικόσιτα ζώα συντροφιάς (σκύλους ή γάτες)». Αυτομάτως, δηλαδή, θέτει εκτός νόμου όσους διατηρούν άνω των δύο σκύλων ή γατιών σε μονοκατοικίες, κήπους ή κτήματα.

Επιπλέον, θέτει περιορισμούς και στις μετακινήσεις των ζώων. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο έγγραφο, δεν αρκεί τα ζώα να διαθέτουν διαβατήρια για να ταξιδέψουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως προβλέπει ο νόμος, αλλά «εάν Ελληνας ταξιδεύει προς το εξωτερικό θα πρέπει να υπογράφει υπεύθυνη δήλωση ότι θα επιστρέψει με τα ζώα του». Σε κάθε περίπτωση, κάποιος μπορεί να ταξιδέψει μόνο με τα δικά του (το πολύ δύο) ζώα και το ταξίδι αυτό «δεν μπορεί να έχει στόχο την αλλαγή ιδιοκτησίας των ζώων, είτε για δωρεά είτε για πώληση». Για να επιτραπεί η συνοδεία ζώων που ανήκουν σε άλλο ιδιοκτήτη χρειάζεται γραπτή εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη. «Τέτοιοι περιορισμοί δεν ισχύουν ούτε για τη μετακίνηση των… παιδιών», αναφέρει χαρακτηριστικά στην «Κ» η κ. Ειρήνη Μολφέση, πρόεδρος της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας, η οποία τάσσεται υπέρ των αποστολών αδέσποτων ζώων στο εξωτερικό σε περίπτωση που δεν μπορούν να βρεθούν οικογένειες να τα υιοθετήσουν στη χώρα μας.

Ηδη, πάντως, στον Συνήγορο του Πολίτη έχουν φθάσει οι πρώτες καταγγελίες φιλόζωων, οι οποίοι όπως λένε υφίστανται κατάφωρη καταπάτηση των δικαιωμάτων τους.
Έλεος πιά...

Άν κάποιος administrator πιστεύει οτι έγραψα σε λάθος topic, pls ας το μετακινήσει
  #11  
By Subject to change on 26-06-08, 13:29
ΕΛΕΟΣ!!!!
Δεν μπορεί, παραείναι βλακώδες για να είναι αληθινό!
  #12  
By moukelis on 26-06-08, 14:02
Έλεος ρε παιδιά,σοβαρά τώρα;Όπως λέει και στο κείμενο,ούτε για τα παιδιά δεν ισχύουν τέτοιοι κανονισμοί!
  #13  
By Καρίνα Ελατοπούλου on 01-07-08, 16:26
Γάτα και νόμος

Γεια σας,
είμαι καινούργιο μέλος, έχω 7 γάτες και φιλοξενώ άλλη μία, την οποία τάιζα ένα χρόνο τώρα και την μάζεψα από το δρόμο, γιατί ήταν μάλλον χτυπημένη και χάλια.
Θέλω να σας πω ότι σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία του κ.Μπουτάρη, θα γίνει μία συνάντηση κάποιων κυριών, μεταξύ των οποίων και η κα Παπαθεμελή, με εκπροσώπους της ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω ποιών άλλων, με θέμα την αποστολή γατιών στο Εξωτερικό, διότι δηλώνουν, χωρίς καμία απόδειξη, ότι στέλνονται για πειραματόζωα και αυτοί που τα στέλνουν από την Ελλάδα αποκομίζουν κέρδος 300 ευρώ, οι δε ξένοι που τα παραλαμβάνουν, τα πουλάνε στα εργαστήρια προς 2.000,00 ευρώ το κεφάλι.
Επειδή έχω στείλει και εγώ τέσσερα γατάκια στη Γερμανία, αφού φυσικά έλεγξα το ποιόν του ανθρώπου που τα παρέλαβε, σας δηλώνω κατηγορηματικά ότι τα γατάκια αυτά έχουν βρει σπίτι, μου έστειλαν και mail με φωτογραφίες τους μαζί με τους ιδιοκτήτες τους.
Δεν ξέρω αν μπορείται να κάνετε κάτι, ίσως κάποια δημοσίευση στο internet ή κάποια επιστολή στους αρμόδιους Υπουργούς και Υφυπουργούς, πάντως κάποιος θα πρέπει να σταματήσει αυτές τις δήθεν φιλόζωες κυρίες, γιατί η εναλλακτική λύση, όπως ξέρεται, είναι ο θάνατος, είτε στο δρόμο, είτε στα χέρια των "ειδικών" του Κράτους.
  #14  
By Serpentine on 28-11-08, 11:06
Καλημέρα κι απο εμένα!
Είδα και πως παραπάνω κάποιοι ρώτησαν και δεν είδα απάντηση..
Εγώ έχω καφετέρια στον Κορυδαλλό και στο πεζοδρόμιο μου έχω πιατάκια για φαϊ και νερό για τα αδέσποτα, είναι κάτι που θα μου δημιουργήσει πρόβλημα? Δήλαδη θεωρείται ποινικό αδίκημα ή κάτι τέτοιο?
Κι αν ναί, τι θα μπορούσα να κάνω για να βρεθεί λύση?..
  #15  
By ruko on 28-11-08, 22:13
Όχι, δεν είναι αδίκημα να βγάζεις ένα πιάτο φαΐ στα αδέσποτα, ούτε καν με την παρανοϊκή εγκύκλιο (και όχι νόμο - το ξανατονίζω) Κιλτίδη.

Από κει και πέρα, όταν τα αδέσποτα μαζεύονται σε ένα μέρος, "ενοχλούν". Ίσως θα ήταν καλύτερο να τα τάιζες κάπου πιο απόμερα, για τη δική τους ασφάλεια πάντα.
  #16  
By Serpentine on 29-11-08, 12:49
Κατάλαβα..
Εκεί που είναι τα πιατάκια τους δεν ενοχλούν διότι είναι πιο μέσα στο πεζοδρόμιο και είναι έξω απο την πόρτα της αποθήκης μου..
Ευχαριστώ για την πληροφορία!
  #17  
By katerina10 on 29-11-08, 14:51
Μήπως θα έπρεπε να ανανεωθεί αυτό το άρθρο σιγά σιγά..???Οχι τίποτα άλλο αλλά από το 2006 έχουν περάσει 2 χρόνια...
  #18  
By ruko on 29-11-08, 18:12
Ναι, αλλά δεν έχει αλλάξει ο νόμος. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω υπόψη μου κάτι τέτοιο.
  #19  
By Nassia on 02-05-09, 07:40
Αγαπητή Michelle,

Υπάρχει νομοθεσία γι΄αυτούς που κακοποιούν ζώα ή που τα σκοτώνουν? Πως τιμορούνται οι άνθρωποι αυτοί?

Ευχαριστώ.
  #20  
By moukelis on 02-05-09, 09:10
Καλημερα!
Θα ηθελα να ρωτησω σε ποια ηλικια μπορει ενα γατακι απο το εξωτερικο να μπει στη χωρα,ποια εμβολια χρειαζονται,και τι προϋποθεσεις πρεπει να πληρει.
Ευχαριστω!
  #21  
By πηνελοπη on 26-09-09, 19:15
Για τα αδέσποτα

Πρίν λίγους μήνες βρήκα σε μια τοπική εφημερίδα της περιοχής μου τη νομοθεσία που καλύπτει όλους όσους φροντίζουμε τα αδέσποτα ζωάκια στον χώρο που ζουν,κατα κανόνα στους δρόμους.Σκέφτηκα λοιπόν να το μοιραστώ μαζί σας. Βάσει των νόμων 2017 3017 και 3070/2003 που θέλουν τα ζώα να ζουν ελευθερα σε χώρο που αυτά επιλέγουν και πάντα με την φροντίδα των πολιτών που τα προστατεύουν και σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας με την Ευρωπαική ένωση. Οι ποινές για κακοποίηση ζώων είναι μη εξαγοράσιμες ενώ αυτοί που παρενοχλούν τους πολίτες που φροντίζουν τα ζώα διώκονται με μια απλή καταγγελία και τιμωρούνται βάσει των παραπάνω νόμων. Την επόμενη φορά που θα μου την πει κάποιος επειδή φροντίζω τα ζώα θα χαρώ να του τρίψω το νόμο στη μούρη.
  #22  
By Πουπουλίνα on 26-09-09, 19:18
μπραβο....ειναι πολυ καλο να ξερουμε τα δικαιωματα των ζωων και αυτων που τα φροντιζουν!!
  #23  
By Ntontini on 26-09-09, 19:23
:up::up::up::up::up::up::up:
  #24  
By Μυρτω4038 on 26-09-09, 19:24
Αρχική Δημοσίευση από πηνελοπη
Πρίν λίγους μήνες βρήκα σε μια τοπική εφημερίδα της περιοχής μου τη νομοθεσία που καλύπτει όλους όσους φροντίζουμε τα αδέσποτα ζωάκια στον χώρο που ζουν,κατα κανόνα στους δρόμους.Σκέφτηκα λοιπόν να το μοιραστώ μαζί σας. Βάσει των νόμων 2017 3017 και 3070/2003 που θέλουν τα ζώα να ζουν ελευθερα σε χώρο που αυτά επιλέγουν και πάντα με την φροντίδα των πολιτών που τα προστατεύουν και σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας με την Ευρωπαική ένωση. Οι ποινές για κακοποίηση ζώων είναι μη εξαγοράσιμες ενώ αυτοί που παρενοχλούν τους πολίτες που φροντίζουν τα ζώα διώκονται με μια απλή καταγγελία και τιμωρούνται βάσει των παραπάνω νόμων. Την επόμενη φορά που θα μου την πει κάποιος επειδή φροντίζω τα ζώα θα χαρώ να του τρίψω το νόμο στη μούρη.

Είναι δυνατό να έχουμε αυτόν τον νόμο με μορφή pdf ή κάτι άλλο, για να τον κατεβάσουμε και εμείς?
  #25  
By julia on 26-09-09, 19:35
Αν δεν κάνω λαθος είναι ο γνωστός νόμος... που σαν ζώα ονομάζει μόνο τα σκυλιά.. για γατιά δεν λέει τίποτα...
https://forum.mycat.gr/showthread.p...ED%FC%EC%EF%F2
  #26  
By πηνελοπη on 26-09-09, 19:51
Αρχική Δημοσίευση από niki
Είναι δυνατό να έχουμε αυτόν τον νόμο με μορφή pdf ή κάτι άλλο, για να τον κατεβάσουμε και εμείς?
Εψαξα στο internet αλλά δεν μπόρεσα να βρω κάτι σχετικό. Η μόνη αναφορά ήταν στο site του Εθνικού Τυπογραφίου όπου πρέπει να είσαι συνδρομιτής ...
Θα συνεχίσω μήπως είμαι πιο τυχερή ...
  #27  
By julia on 26-09-09, 20:01
Αρχική Δημοσίευση από πηνελοπη
Εψαξα στο internet αλλά δεν μπόρεσα να βρω κάτι σχετικό. Η μόνη αναφορά ήταν στο site του Εθνικού Τυπογραφίου όπου πρέπει να είσαι συνδρομιτής ...
Θα συνεχίσω μήπως είμαι πιο τυχερή ...
Συγχωνεύτηκαν τα θέματα και ολόκληρος ο νόμος σε pdf
https://www.minagric.gr/greek/data/G913F71.pdf
  #28  
By Μυρτω4038 on 26-09-09, 20:04
Αρχική Δημοσίευση από julia
Συγχωνεύτηκαν τα θέματα και ολόκληρος ο νόμος σε pdf
https://www.minagric.gr/greek/data/G913F71.pdf
Julia δυστυχώς δεν ανοίγει... ή κάτι εγώ κάνω λάθος
  #29  
By julia on 26-09-09, 20:04
Αρχική Δημοσίευση από niki
Julia δυστυχώς δεν ανοίγει... ή κάτι εγώ κάνω λάθος
κόλλησε το smilies, το έφτιαξα.
  #30  
By Μυρτω4038 on 26-09-09, 20:19
https://www.minagric.gr/greek/data/G913F71.pdf
Ετσι είναι καλύτερα νομίζω
  #31  
By evelynkar on 26-09-09, 21:14
οντως πολυ καλυτερα !!!

Χρήστες

 • Τα παρακάτω 0 μέλη και 1 επισκέπτες διαβάζουν μαζί με εσάς αυτό το θέμα.
   
 • (View-All Tα παρακάτω 1 μέλη διάβασαν αυτό το θέμα τις τελευταίες 30 μέρες:
  Kostasx

Βρείτε παρόμοια

 • Παρόμοια Θέματα
  • Απαράδεκτος νόμος της Ε.Ε.! - Από Pennylane
   Το θέμα έχει λάβει 7 απαντήσεις και βρίσκεται στην κατηγορία Γενική συζήτηση.
   Το τελευταίο του μήνυμα δημοσιεύτηκε 28-07-11 στις 22:05.
  • Αλλάζει ο νόμος 3170! - Από Pennylane
   Το θέμα έχει λάβει 4 απαντήσεις και βρίσκεται στην κατηγορία Γενική συζήτηση.
   Το τελευταίο του μήνυμα δημοσιεύτηκε 22-03-11 στις 12:01.
  • Προστασία ζώων-Ευρωπαϊκός νόμος - Από yasmin1gr
   Το θέμα έχει λάβει 0 απαντήσεις και βρίσκεται στην κατηγορία Ελπιδοφόρες εμπειρίες.
   Το τελευταίο του μήνυμα δημοσιεύτηκε 08-02-09 στις 15:47.
  • Νόμος 3170.... - Από sofiagal
   Το θέμα έχει λάβει 5 απαντήσεις και βρίσκεται στην κατηγορία Καταγγελίες.
   Το τελευταίο του μήνυμα δημοσιεύτηκε 14-11-06 στις 18:52.
 • Προηγούμενο Θέμα Επόμενο Θέμα

Μοιραστείτε το

...με ένα φίλο

...με πολλούς φίλους